Điều khoản sử dụng

CHẤP THUẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN

Điều Khoản Sử Dụng này tạo thành một thỏa thuận ràng buộc pháp lý giữa bạn, cho dù là cá nhân hay tổ chức (“bạn”) và Công ty TNHH Xét Nghiệm ADN (“Công ty” hoặc “chúng tôi”), liên quan đến việc bạn truy cập và sử dụng trang web https://trungtamxetnghiem.vn/ cũng như mọi hình thức truyền thông, kênh truyền thông, trang web hoặc ứng dụng di động khác có liên quan, được liên kết hoặc kết nối với nhau (“Trang web”). Bạn đồng ý rằng bằng cách truy cập Trang web, bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi Điều Khoản Sử Dụng này. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, THÌ BẠN SẼ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ PHẢI NGƯNG SỬ DỤNG TRANG WEB NGAY LẬP TỨC.

Các điều khoản và điều kiện hoặc tài liệu bổ sung có thể được đăng trên Trang web tùy từng thời điểm được kết hợp rõ ràng ở đây bằng cách tham khảo. Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng của mình, để thực hiện các thay đổi hoặc sửa đổi Điều Khoản Sử Dụng này bất cứ lúc nào với bất kỳ lý do gì. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách cập nhật “Cập nhật lần cuối” của Điều Khoản Sử Dụng này và bạn từ bỏ mọi quyền nhận thông báo cụ thể về từng thay đổi đó. Bạn có trách nhiệm thường xuyên xem lại Điều Khoản Sử Dụng này để được cập nhật về các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau ngày Điều Khoản Sử Dụng thay đổi đó được đăng tải sẽ xem như bạn đã được biết, chấp nhận và tuân thủ những thay đổi đó trong Điều Khoản Sử Dụng.

Thông tin được cung cấp trên Trang web không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào trong bất kỳ khu vực có thẩm quyền tài phán hoặc quốc gia diễn ra hoạt động đó mà sẽ trái với quy định pháp luật hoặc sẽ phải tuân theo bất kỳ yêu cầu đăng ký nào trong thẩm quyền tài phán hoặc của quốc gia đó. Theo đó, người dùng truy cập Trang web từ các địa điểm khác sẽ tự mình hoàn tất và tuân thủ các yêu cầu đó và tự chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương, nếu và trong phạm vi luật pháp địa phương được áp dụng.

Người dùng là trẻ em theo quy định tại nơi mà họ cư trú (thường dưới 18 tuổi) phải có sự cho phép và được giám sát trực tiếp bởi cha mẹ hoặc người giám hộ của mình để sử dụng Trang web. Nếu bạn là trẻ em, bạn phải để cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn đọc và đồng ý với các Điều Khoản Sử Dụng này trước khi bạn sử dụng Trang web.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Trừ khi có quy định khác, Trang web là tài sản độc quyền của chúng tôi và tất cả mã nguồn, cơ sở dữ liệu, chức năng, phần mềm, thiết kế trang web, âm thanh, video, văn bản, hình ảnh và đồ họa trên Trang web (“nội dung”) và các thương hiệu, dịch vụ nhãn hiệu và logo có trong đó (“nhãn hiệu”) được sở hữu hoặc kiểm soát bởi chúng tôi hoặc được cấp phép cho chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác và luật cạnh tranh không lành mạnh của Hoa Kỳ, luật bản quyền quốc tế, và các công ước quốc tế. Nội dung và Nhãn hiệu được cung cấp trên Trang web là “NGUYÊN TRẠNG” cho việc thông tin và sử dụng cá nhân của bạn. Trừ khi được quy định rõ ràng trong Điều Khoản Sử Dụng này, không phần nào của Trang web và không có Nội dung hoặc Nhãn hiệu nào có thể được sao chép, nhân bản, tổng hợp, tái bản, tải lên, đăng, hiển thị công khai, mã hóa, dịch, truyền, phân phối, bán, cấp phép hoặc cách khai thác khác cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

Miễn là bạn đủ điều kiện sử dụng Trang web, bạn sẽ được cấp giấy phép giới hạn để truy cập và sử dụng Trang web và tải xuống hoặc in một bản sao của bất kỳ phần nào của Nội dung mà bạn có quyền truy cập chính xác cho cá nhân, mục đích sử dụng phi thương mại. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho bạn trong và cho Trang web, Nội dung và Nhãn hiệu.

TUYÊN BỐ CỦA NGƯỜI DÙNG

Bằng cách sử dụng Trang web, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (1) bạn có năng lực hành vi dân sự và bạn đồng ý tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng này; (2) bạn không phải là trẻ em theo quy định tại nơi mà bạn cư trú hoặc nếu là trẻ em, bạn đã nhận được sự cho phép của cha mẹ để sử dụng Trang web; (3) bạn sẽ không truy cập Trang web thông qua các phương tiện tự động hoặc không phải của con người, cho dù thông qua bot, tập lệnh hay cách khác; (4) bạn sẽ không sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào; và (5) việc sử dụng Trang web của bạn sẽ không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác, không phù hợp hoặc không đầy đủ, chúng tôi có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối mọi hoạt động sử dụng Trang web hiện tại hoặc trong tương lai (hoặc bất kỳ phần nào trong đó).

CÁC HOẠT ĐỘNG BỊ CẤM

Bạn không được truy cập hoặc sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích để chúng tôi cung cấp Trang web. Trang web không được sử dụng liên quan đến bất kỳ nỗ lực thương mại nào ngoại trừ những nỗ lực được chúng tôi xác nhận hoặc phê duyệt cụ thể.

QUẢN LÝ TRANG WEB

Chúng tôi có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, để: (1) giám sát việc vi phạm các Điều Khoản Sử Dụng trên Trang web; (2) theo quyết định riêng của mình, thực hiện hành động pháp lý phù hợp với bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật hoặc Điều Khoản Sử Dụng này, bao gồm nhưng không giới hạn, báo cáo hành vi đó với cơ quan có thẩm quyền; (3) theo quyết định riêng của chúng tôi và không giới hạn, từ chối, hạn chế quyền truy cập, giới hạn tính khả dụng hoặc vô hiệu hóa (trong phạm vi khả thi về mặt công nghệ) bất kỳ Đóng góp nào của bạn hoặc bất kỳ phần nào trong đó; (4) theo quyết định riêng của chúng tôi và không giới hạn, thông báo hoặc trách nhiệm pháp lý, để xóa khỏi Trang web hoặc vô hiệu hóa tất cả các tệp và nội dung có kích thước quá mức hoặc gây bất kỳ gánh nặng nào cho hệ thống của chúng tôi; và (5) cách thức quản lý Trang web khác được thiết kế để bảo vệ quyền và tài sản của chúng tôi và để tạo điều kiện cho Trang web hoạt động phù hợp, đúng quy định.

THỜI HẠN VÀ KẾT THÚC

Điều Khoản Sử Dụng này vẫn có hiệu lực đầy đủ trong khi bạn sử dụng Trang web. Không giới hạn bất kỳ điều khoản nào khác về Điều Khoản Sử Dụng này, chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng của chúng tôi và không có thông báo hoặc trách nhiệm pháp lý, từ chối truy cập và sử dụng trang web (bao gồm chặn một số địa chỉ IP nhất định) với bất kỳ người nào vì bất kỳ lý do gì hoặc không có lý do, bao gồm nhưng không giới hạn vi phạm bất kỳ đại diện, bảo đảm hoặc cam kết nào trong Điều Khoản Sử Dụng này hoặc của bất kỳ quy định pháp hiện hành nào. Chúng tôi có thể chấm dứt việc sử dụng hoặc tham gia của bạn vào Trang web hoặc xóa bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào.

THAY ĐỔI VÀ GIÁN ĐOẠN

Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc xóa nội dung của Trang web bất cứ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do nào theo quyết định của chúng tôi mà không cần thông báo trước. Tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật bất kỳ thông tin nào trên Trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có quyền sửa đổi hoặc ngừng tất cả hoặc một phần của Trang web mà không cần thông báo bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, đình chỉ hoặc ngừng hoạt động của Trang web.

Chúng tôi không thể đảm bảo Trang web sẽ sẵn sàng mọi lúc. Chúng tôi có thể gặp sự cố phần cứng, phần mềm hoặc các vấn đề khác hoặc cần thực hiện bảo trì liên quan đến Trang web, dẫn đến gián đoạn, chậm trễ hoặc lỗi. Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi, cập nhật, tạm dừng, ngừng hoặc sửa đổi Trang web bất cứ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do nào mà không cần thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không có trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc bất tiện nào do bạn không thể truy cập hoặc sử dụng Trang trong bất kỳ thời gian ngừng hoạt động hoặc ngừng hoạt động của Trang web. Không có điều khoản nào trong các Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được hiểu là bắt buộc chúng tôi phải duy trì và hỗ trợ Trang web hoặc cung cấp bất kỳ sửa đổi, cập nhật hoặc phát hành nào liên quan.

LUẬT ĐIỀU CHỈNH & GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Công ty và bạn đồng ý một cách không thể hủy bỏ rằng các tòa án của Việt Nam sẽ có quyền tài phán riêng biệt để giải quyết mọi tranh chấp có thể phát sinh liên quan đến các điều khoản này.

ĐÍNH CHÍNH

Thông tin trên Trang web có thể có lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót, bao gồm mô tả, giá cả, tính sẵn có và nhiều thông tin khác. Chúng tôi có quyền sửa bất kỳ lỗi, thông tin không chính xác hoặc thiếu sót và thay đổi hoặc cập nhật thông tin trên Trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Bạn hiểu và đồng ý rằng Trang Web được cung cấp cho bạn “NGUYÊN TRẠNG” và trên cơ sở “NGUYÊN BẢN”. Bạn đồng ý chịu hoàn toàn rủi ro cho việc bạn sử dụng Trang web và các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi không bảo đảm hoặc tuyên bố về tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của nội dung Trang web hoặc nội dung của bất kỳ trang web nào được liên kết đến Trang web. Chúng tôi không đảm bảo rằng Trang web sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn hoặc có sẵn trên cơ sở không bị gián đoạn, an toàn và không có lỗi.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Trong mọi trường hợp, chúng tôi hoặc giám đốc, nhân viên hoặc đại lý của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, hậu quả, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc trừng phạt, bao gồm lợi nhuận bị mất, doanh thu bị mất, mất dữ liệu, hoặc các thiệt hại khác phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng thiệt hại đó.

BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ chúng tôi vô hại, bao gồm các công ty con, chi nhánh và tất cả các cán bộ, đại lý, đối tác và nhân viên của chúng tôi, từ và chống lại mọi mất mát, thiệt hại, trách nhiệm, yêu cầu hoặc yêu cầu, kể cả phí và chi phí luật sư hợp lý, được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ: (1) việc sử dụng Trang web; (2) vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này; (3) mọi vi phạm về các tuyên bố và bảo đảm của bạn được quy định trong Điều Khoản Sử Dụng này; (4) bạn vi phạm quyền của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu trí tuệ; hoặc (5) mọi hành động gây hại công khai đối với bất kỳ người dùng nào khác của Trang web mà bạn đã kết nối thông qua Trang web. Mặc dù đã nói ở trên, chúng tôi bảo lưu quyền, bằng chi phí của bạn, bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ vấn đề nào mà bạn bắt buộc phải bồi thường cho chúng tôi và bạn đồng ý hợp tác, với chi phí của bạn, với sự bảo vệ của chúng tôi đối với các khiếu nại đó. Chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn về bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc thủ tục nào thuộc đối tượng bồi thường này khi nhận thức được điều đó.

DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG

Chúng tôi sẽ duy trì một số dữ liệu nhất định mà bạn truyền tải đến Trang web nhằm mục đích quản lý hiệu suất của Trang web, cũng như dữ liệu liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web. Mặc dù chúng tôi thực hiện sao lưu dữ liệu thường xuyên, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả dữ liệu bạn truyền tải hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động nào bạn đã thực hiện khi sử dụng Trang web. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ mất mát hoặc hư hỏng của bất kỳ dữ liệu nào như vậy và bạn từ bỏ bất kỳ quyền hành động nào chống lại chúng tôi phát sinh từ bất kỳ mất mát hoặc hư hỏng nào của dữ liệu đó.

GIAO TIẾP, GIAO DỊCH VÀ CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ

Truy cập Trang web, gửi email cho chúng tôi và hoàn thành các biểu mẫu trực tuyến tạo thành thông tin liên lạc điện tử. Bạn đồng ý nhận các thông tin liên lạc điện tử và bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn bằng điện tử, qua email và trên Trang web, đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý mà giao tiếp đó phải được viết thành văn bản. BẠN ĐỒNG Ý VIỆC SỬ DỤNG CÁC CHỮ KÝ, HỢP ĐỒNG, ĐƠN HÀNG ĐIỆN TỬ, VÀ HỒ SƠ KHÁC VÀ THÔNG BÁO ĐIỆN TỬ, CHÍNH SÁCH VÀ HỒ SƠ GIAO DỊCH DO CHÚNG TÔI KHỞI TẠO HOẶC HOÀN THÀNH HOẶC THÔNG QUA TRANG WEB. Bạn từ bỏ bất kỳ quyền hoặc yêu cầu nào theo bất kỳ quy định, quy tắc, hoặc pháp luật nào khác trong bất kỳ khu vực thẩm quyền tài phán nào yêu cầu chữ ký tay hoặc giao hoặc lưu giữ hồ sơ phi điện tử, hoặc thanh toán hoặc cấp tín dụng bằng bất kỳ phương tiện nào khác hơn phương tiện điện tử.

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều Khoản Sử Dụng này và mọi chính sách hoặc quy tắc hoạt động được đăng bởi chúng tôi trên Trang web hoặc liên quan đến Trang web tạo thành toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết giữa bạn và chúng tôi. Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong Điều Khoản Sử Dụng này sẽ không được hiểu như sự từ bỏ quyền hoặc quy định đó. Điều Khoản Sử Dụng này được hiểu đến mức tối đa được pháp luật cho phép. Chúng tôi có thể chuyển nhượng hoặc chuyển giao bất kỳ hoặc tất cả các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi cho bên khác bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thiệt hại, chậm trễ hoặc không hành động gây ra bởi bất kỳ nguyên nhân nào ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi.

Nếu bất kỳ điều khoản hoặc một phần nào trong điều khoản của Điều Khoản Sử Dụng này được xác định không hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thực thi, thì điều khoản hoặc một phần của điều khoản đó được tách khỏi Điều Khoản Sử Dụng này và không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại.

Không có mối quan hệ liên doanh, hợp tác, việc làm hoặc đại lý nào được tạo ra giữa bạn và chúng tôi do Điều Khoản Sử Dụng hoặc sử dụng Trang web này. Bạn đồng ý rằng Điều Khoản Sử Dụng này sẽ không được hiểu là có lợi cho chúng tôi nhờ vào việc soạn thảo chúng. Bạn từ bỏ bất kỳ và tất cả các biện pháp phòng vệ mà bạn có thể có dựa trên hình thức điện tử của các Điều Khoản Sử Dụng này và việc các bên không ký kết để thực hiện Điều Khoản Sử Dụng này.