Chính sách cung cấp dịch vụ

Đối với xét nghiệm ADN

1. Người yêu cầu phân tích phải là người không chịu sự quản thúc của pháp luật, có đầy đủ hành vi năng lực để thực hiện yêu cầu phân tích cũng như tự chịu trách nhiệm về việc yêu cầu phân tích của mình, sau đây gọi chung là “khách hàng”.

2. “Mẫu ADN” hay “mẫu xét nghiệm quan hệ huyết thống cha-con, mẹ-con hoặc các mối quan hệ huyết thống khác” là các mẫu sinh học (máu, tế bào niêm mạc miệng, móng, tóc…) được lấy trực tiếp từ các bộ phận trên cơ thể của những người cần thực hiện phân tích mối quan hệ huyết thống và phải được lấy theo đúng quy trình thu mẫu của công ty.

3. Tất cả các mẫu phân tích ADN phải được đựng riêng biệt vào các phong bì hay túi chứa mẫu và được ghi đầy đủ thông tin trùng khớp với thông tin trên Đơn yêu cầu phân tích ADN. Genfamily sử dụng các thông tin này cho việc trả kết quả và không chịu trách nhiệm về độ chính xác của các thông tin mà người “khách hàng” cung cấp. Các mẫu gửi đến để phân tích ADN không có đầy đủ thông tin ghi trên phong bì đựng mẫu và trên Phiếu yêu cầu phân tích ADN thì công ty có quyền hủy bỏ và không bảo lưu.

4. “Khách hàng” phải đảm bảo rằng các mẫu cần phân tích ADN cung cấp cho Genfamily là hợp pháp (không có sự cưỡng chế hay sai phạm gì khi thu hoặc lấy mẫu); “Khách hàng” phải chấp nhận bồi thường cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại mà Genfamily phải chịu khi các mẫu có được không hợp pháp. Trừ trường hợp lấy mẫu bắt buộc khi có sự chỉ định của tòa án (trường hợp này phải tuân thủ theo đúng trình tự và thủ tục tố tụng của pháp luật, đồng thời được sự chấp thuận của Genfamily).

5. Genfamily sẽ chỉ tiến hành phân tích ADN khi “Đơn yêu cầu phân tích ADN” có đầy đủ các thông tin cùng chữ ký của “khách hàng” yêu cầu phân tích và nhận được thanh toán đủ số tiền chi phí tương ứng với yêu cầu dịch vụ phân tích. Genfamily có quyền giữ lại các kết quả phân tích cho đến khi khách hàng thanh toán đủ tiền.

6. Genfamily không hoàn trả chi phí khi mẫu đã được phân tích. Khách hàng phải chịu mọi chi phí phát sinh trong quá trình chuyển tiền đến cho công ty như lệ phí chuyển tiền của ngân hàng.

7. Trong trường hợp các mẫu gửi đến để phân tích ADN không đủ, chất lượng mẫu kém, mẫu bị nhiễm hoặc cần thêm mẫu người thân để phân tích thì Genfamily có quyền yêu cầu thêm mẫu hoặc lấy lại mẫu.

8. Genfamily có trách nhiệm đảm bảo thời gian trả kết quả phân tích theo đúng yêu cầu dịch vụ, nhưng không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào về sự chậm trễ được gây ra bởi một bên thứ ba.

9. Genfamily sẽ chỉ thông báo kết quả phân tích cho người đã cung cấp các mẫu và hoàn thành biểu mẫu Đơn yêu cầu phân tích ADN cùng chữ ký (hoặc đại diện hợp pháp). Kết quả phân tích được trả lại cho khách hàng thuộc một trong ba hình thức: Email, thư bảo đảm hoặc lấy trực tiếp.

10. Tất cả các mẫu còn dư lại sau xét nghiệm sẽ được lưu lại 3 tháng kể từ khi kết quả phân tích đã được cung cấp cho khách hàng. Nếu khách hàng không có yêu cầu hoàn trả lại thì các mẫu này sẽ được hủy theo quy trình của Genfamily sau 3 tháng.

11. Genfamily có trách nhiệm bồi thường cho khách hàng về những sai sót do mình gây ra vì bất cứ lý do gì. Mức bồi thường giới hạn trong trị giá 15.000.000 VND (Mười lăm triệu đồng chẵn) đối với từng yêu cầu xét nghiệm. Các yêu cầu bồi thường sẽ không được chấp nhận khi đơn khiếu nại được gửi đến sau 3 tháng kể từ ngày trả kết quả phân tích.

12. Thông tin khách hàng được bảo mật tuyệt đối bằng mã code lưu trên hệ thống server, chỉ có người đứng tên xét nghiệm mới có thể biết kết quả. Chúng tôi cam không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân cũng như kết quả của khách hàng cho bên thứ ba, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. NGƯỜI YÊU CẦU PHÂN TÍCH ĐÃ ĐỌC KỸ VÀ KÝ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KIỆN NÊU TRÊN.

Đối với xét nghiệm NIPT